ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJE

zOrganem założycielskim Dolnośląskiego Centrum Onkologii  we Wrocławi‚u jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje organ założycielski

W skład Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu wchodzą:

jako przewodniczący osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Jerzy Michalak

jako zastępca przewodniczącego – Andrzej Jaroh

jako członkowie:

  • przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Tadeusz Borkowski
  • przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Zygmunt Grzebieniak

oraz:

  • Piotr Dytko
  • Andrzej Jacek Kaucz
  • Iwona Krawczyk
  • Marek Moszczyń„ski
  • Adam Zawada

 

Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO) kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor DCO  dr hab. n. med Adam Maciejczyk, którego zatrudnia organ założycielski.

Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania DCO samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor DCO korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych w statucie oraz w odrębnych przepisach.

Dyrektor DCO działa przy pomocy:

  • zastępcy dyrektora do spraw ds. ekonomicznychmgr Krzysztof Staśkiewicz
  • zastępcy dyrektora do spraw ds. inwestycyjno – eksploatacyjnychGrzegorz Stryjeński