ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE W NICH FUNKCJE

z Organem założycielskim Dolnośląskiego Centrum Onkologii  we Wrocławi‚u jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Radę Społeczną powołuje i odwołuje organ założycielski

W skład Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu wchodzą:

jako przewodniczący osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Małgorzata Czerwińska

jako zastępca przewodniczącego – Andrzej Jaroh

jako członkowie:

 • przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Paweł Hreniak
 • przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Prof. Tomasz Wróbel

oraz:

 • Mirosław Lubiński
 • Andrzej Jaroch
 • Małgorzata Calińska-Mayer
 • Aleksander Marek Skorupa
 • Monika Włodarczyk
 • Marcin Krzyżanowski

 

Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO) kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor DCO  dr hab. n. med Adam Maciejczyk, którego zatrudnia organ założycielski.

Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania DCO samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor DCO korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych w statucie oraz w odrębnych przepisach.

Dyrektor DCO działa przy pomocy:

 • zastępcy dyrektora  ds. ekonomicznychmgr Krzysztof Staśkiewicz
 • zastępca dyrektora ds. lecznictwa – dr n, med. Ireneusz Pawlak
 • zastępcy dyrektora  ds. inwestycyjno – eksploatacyjnychGrzegorz Stryjeński