OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,
w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko 

1.   Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2.   Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Chirurgii Piersi,

3.   Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Urologicznego

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

1)   Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

2)   § 4 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii (Dz.U. 2016, poz.2218), czyli ukończona specjalizacja
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki ***

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182 zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016,
Dz. U. 2016, poz 1957) tj.:

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo,

UWAGA !

Dokumenty wskazane powyżej muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być powiadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

UWAGA!

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Dolnośląske Centrum Onkologii we Wroclawiu,

Plac Hirszfelda 12,

53-413 Wrocław

budynek H, pokój 302.\

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………. (należy wpisać nazwę oddziału).”

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: kwiecień 2018 r., Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, budynek H, 3 piętro, pokój 302.

Dyrektor Szpitala

***§ 4 ust. 11: pielęgniarką oddziałową oddziału szpitala wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – tylko w przypadku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki


Wytworzył:
Udostępnił: Piotr Krysiak | Opublikowany w dniu: 2018-03-05 11:09:03
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Krysiak | Ostania aktualizacja: 2018-08-22 11:14:05,