1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, czyli:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

 

UWAGA !

Dokumenty wskazane powyżej muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe  kandydata,

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

 

UWAGA !

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Dolnośląski Centrum Onkologii we Wrocławiu

Pl. Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

budynek H, pokój 302

 

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – styczeń 2020 r., Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, budynek H, 3 piętro, pokój 302.

Załączniki:

Skan ogłoszenia podpisany przez Dyrektora Szpitala:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

 
Konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

 

ogłasza konkurs na stanowisko  

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182 zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016, Dz. U. 2016, poz 1957) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.

 

UWAGA!

 • Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 1. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 2. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 • Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

UWAGA!

 • Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 2. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

 

Dolnośląske Centrum Onkologii we Wroclawiu,

Plac Hirszfelda 12,

53-413 Wrocław 

budynek H, pokój 302.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Onkologicznej II”

 

 • Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: czerwiec 2019

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, budynek H, 3 piętro, pokój 302.

 

 

Dyrektor Szpitala

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.Publiczna prezentacja założeń projektu: ONCODATA – 03.12.2018 godzina 12.00 Wrocławski Park Technologiczny

Publiczna prezentacja założeń projektu

Cyfrowe katalogi zanonimizowanych danych klinicznych z zakresu onkologii wraz z wybranymi wirtualnymi preparatami histopatologicznymi ze zbiorów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – ONCODATA

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej budynku BETA we Wrocławskim Parku Technologicznym przy ulicy Klecińskiej 125 we Wrocławiu.

 

Odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. Cyfrowe katalogi zanonimizowanych danych klinicznych z zakresu  onkologii wraz z wybranymi wirtualnymi preparatami histopatologicznymi ze zbiorów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – ONCODATA

 

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2018 godz. 12.00 na adres wisniewska.p@dco.com.pl, podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

 

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

 

 

 

 
ZP/US/84/18/LNPPSO/JHP – Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU   HIRSZFELDA 12 53-413 WROCŁAW

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1579.), zwanej w dalszej części „ustawą”, tj. na podstawie art. 138 o ust. 1 ustawy pn.:

 

„świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.” Znak Sprawy ZP/US/84/18/LNPPSO/JHP

 

 Wrocław, październik 2018

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław Fax. (71) 3689581 www.dco.com.pl, godziny pracy: 7.30-15.05 od poniedziałku do piątku. 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy w związku z art. 138g ust. 1 ustawy. 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest codzienne przygotowywanie i dostarczanie na 10 oddziałów onkologicznych około 220 posiłków dziennie oraz 1920 opakowań sucharków delikatesowych ( 1 opakowanie -290 g) oraz 1680 opakowań kleiju ryżowego błyskawicznego ( 1 opakowanie -290 g)
  2. Budynek A – do 5 oddziałów, do windy towarowej do przewożenia posiłków
  3. Budynek B – do 4 oddziałów, do windy towarowej do przewożenia posiłków
  4. Budynek BU – 1 oddział
  5. Kod według CPV 55.00.00.00-0:
  6. – przygotowywanie posiłków – kod wg CPV 55.32.10.00-6
  7. – gotowanie  posiłków – kod wg CPV 55.32.20.00-3
  8. – dowożenie posiłków –  kod wg CPV 55.52.12.00-0
  9. Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczna i zawartość składników odżywczych określa wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie.
  10. Świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala odbywać się powinno zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP) lub zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP w systemie zintegrowanym normy ISO 22000.
  11. Dostarczanie posiłków realizowane będzie transportem na koszt Wykonawcy usługi, w jego pojemnikach termoizolacyjnych nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych, służących do transportu potraw w pojemnikach ze stali nierdzewnej typu GN z uszczelkami, w sposób gwarantujący zachowanie temperatury właściwej dla podania posiłku pacjentowi w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczenia posiłków, z podziałem na 10 oddziałów, z zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno – sanitarnych.
  12. Kaloryczność posiłku całodziennego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami musi wynosić około 2500 2600 kcal., w tym: śniadanie 700 – 750 kcal., obiad 1100 – 1200 kcal., kolacja 600 – 650 kcal.
  13. Zestawienie / ilość diet:
 • – dieta podstawowa – 100
 • – dieta lekkostrawna – 50
 • – dieta wątrobowa – 10
 • – dieta żołądkowa – 10
 • – dieta miksowana – 10
 • – dieta cukrzycowa – 30
 • – dieta papkowa – 10,
 1. Dzienne zestawienie składników pokarmowych:

Norma:

 • * K kalorie                     – 2500 – 2600
 • * białko ogółem              –  75g
 • * w tym białko zwierzęce  – 25 – 50g
 • * tłuszcze                        – 75 – 100g
 • * węglowodany                –  350 – 410
 1. Realizacja norm według grupy produktów:
 • * produkty zbożowe           – 410g
 • * mleko i produkty mleczne  – 500g
 • * jajko                               – 1/3 szt.
 • * mięso, wędliny i ryby         – 140g
 • * masło naturalne nie mniej niż 82 % zawartość tłuszczu i śmietana        – 35g
 • * inne tłuszcze                      – 35g
 • * ziemniaki                           – 400g
 • * warzywa i owoce z witaminą C- 200g
 • * warzywa z karotenem          – 130g
 • * strączkowe suche                – 10g
 • * cukier i słodycze                  – 55g
 1. W sporządzeniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach z uwzględnieniem przede wszystkim:

dieta podstawowa – obejmuje pokarmy spożywane przez ludzi o zdrowym przewodzie pokarmowym,   sposób przyrządzania posiłków uwzględnia wszystkie metody zgodnie z nowoczesną technologią, stosuje się   gotowanie, pieczenie, duszenie, smażenie.

dieta lekkostrawna – stosowana jest u ludzi w chorobach przemiany materii, chorobach serca, układu   krążenia, itp. Zasadą diety jest nieobciążanie przewodu pokarmowego, wyklucza się ostre potrawy,   używki, produkty wzdymające. Jako technologię sporządzania potraw stosuje się gotowanie w wodzie i na   parze, duszenie bez tłuszczu.

– dieta cukrzycowa – stosowane są produkty o niskim indeksie glikemicznym, bez cukru, dżemu, miodu. W diecie  uwzględnia się chude mięsa, ryby, mleko i sery, z ograniczeniem tłuszczy. Normy uwzględniają drugie śniadanie i podwieczorek. Jako technologię sporządzania potraw stosuje się gotowanie w wodzie i na parze, duszenie bez tłuszczu.

– dieta papkowa – stosuje się dietę lekkostrawną z uwzględnieniem pieczywa bez skórki, wędlina i sery   mielone, mięso do obiadu zmielone.

– dieta miksowana – zakłada się 5 posiłków dziennie: śniadanie – zupa mleczna miksowana z masłem i   żółtkiem; obiad – zupa miksowana, mięso mielone miksowane, ziemniaki miksowane, kompot; kolacja np.   zupa jarzynowa miksowana z mięsem mielonym.

– dieta żołądkowa – zakłada się 5 posiłków dziennie, stosowana jest u ludzi w chorobach przewodu pokarmowego.    Zasadą diety jest nieobciążanie przewodu pokarmowego, wyklucza się ostre potrawy, używki, produkty wzdymające.  Jako technologię sporządzania potraw stosuje się gotowanie w wodzie i na parze, duszenie bez tłuszczu.

 1. Obiad musi się składać z zupy, drugiego dania i kompotu.
 2. Wykonawca będzie sporządzał cyklicznie jadłospisy dekadowe i dostarczał Zamawiającemu, który będzie miał współudział w jego tworzeniu, w terminie minimum 7 dni roboczych przed realizacją jadłospisu dekadowego.
 3. Napoje do posiłków – kawa, herbata, mają być słodzone (oprócz napojów do diety cukrzycowej).
 4. Wykonawca przy sporządzaniu jadłospisów będzie uwzględniać sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów tj. kalafior, brokuły, fasolka szparagowa itp.
 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
 6. a) mięso do obiadu w kawałku 5 x w dekadzie – schab, karczek, łopatka (80 g gotowego produktu), udko z kurczaka, pierś z kurczaka
 7. b) filet z ryby (bez ości, w kawałku) min. 1 x w dekadzie
 8. c) naleśniki, kluski śląskie, gołąbki, bigos – 1 x w dekadzie
 9. d) wędliny wysokogatunkowe (np. szynka gotowana wieprzowa, kiełbasa szynkowa wieprzowa, polędwica, kiełbasa krakowska, żywiecka) – do śniadania 50g, do kolacji 80g, pasztet drobiowy – do śniadania 1/3 puszki, do kolacji ½ puszki lub 1/3 puszki + 30g dodatku
 10. e) twarożek – do śniadania 80 g, do kolacji 100g, ser żółty – do śniadania 50g do kolacji 80g, ser topiony – do śnidania 50g, do kolacji 50g + 30g dodatku
 11. f) oddział Radioterapii Ginekologicznej śniadanie bez zupy mlecznej, w zamian zwiększona porcja masła (20g) i dodatku do śniadania
 12. g) różnorodne surówki do drugiego dania
 13. h) dodatek warzywny lub owocowy do podwieczorku dla diet cukrzycowych (np. sałata, pomidor, ogórek zielony, jabłko)
 14. i) posiłki muszą być wysokiej jakości, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących w szczególności bez używania produktów typu instant oraz gotowych (kupnych) produktów np. (pierogi mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki itp.)
 15. Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od ilości pacjentów.
 16. Posiłki zamawiane będą z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego do godziny 14:30 dnia poprzedniego.
 17. Korekty zamówień dotyczące obiadów i kolacji będą zgłaszane przez Zamawiającego do godziny 10:00 tego samego dnia.
 18. Posiłki mają być dostarczane codziennie w godzinach:
 19. a) śniadanie między 7:00 a 7:30
 20. b) obiad między 12:00 a 12:30,
 21. c) kolacja między 17:00 a 17:30 (Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania kolacji łącznie z obiadem bez pogorszenia jakości dostarczanych posiłków) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 22. Dostarczane posiłki muszą posiadać temperaturę:
 23. a) zupy – min. 75º C
 24. b) drugie danie – min. 65º C
 25. c) gorące napoje- min 75º C
 26. d) zimne napoje – 0-14º C
 27. e) surówki – max. 20ºC
 28. f) wędliny – +2 – + 8º C.
 29. Sucharki delikatesowe muszą posiadać:
 30. a) Certyfikat systemu Jakości ISO 9001 lub równoważne oraz ISO 2200 lub równowazne
 31. b) Wartość odżywcza na 100 gram:
 32. a) 391 kcal
 33. b) białko -11,6g
 34. c) węglowodany – 78,3g
 35. d) tłuszcz – 4,8g
 36. e) błonnik – 5,8g
 37. Kleik ryżowy błyskawiczny musi posiadać wartość odżywczą na 100 gram:
 38. a) 383 kcal
 39. b) białko – 6,5g
 40. c) węglowodany – 86,5g
 41. d) tłuszcz – 1g
 42. e) błonnik – 1g
 43. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy przygotowywał posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw.
 44. Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie ciągłym obejmującym pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne.
 45. Zamawiający musi mieć możliwość wglądu do procesu sporządzania posiłków, sprawdzania ich gramatury oraz oceny organoleptycznej.
 46. Wykonawca dostarcza 2 obiady do oceny i degustacji codziennie.
 47. Wykonawca dostarcza w systemie dekadowym, w terminie do 2 tygodni kalendarzowych po zakończeniu dekady, wartość kaloryczną, gramaturę receptur diety podstawowej oraz wycenę „wsadu do kotła” w przeliczeniu na jednego pacjenta na poszczególny dzień. Wycena powinna wykazywać koszty surowców wykorzystanych do przygotowania posiłków z jadłospisów dziennych dostarczanych przez Wykonawcę.
 48. Wykonawca musi postępować zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami
 49. Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż, innych upoważnionych jednostek i organów kontroli.
 50. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do używania do produkcji posiłków produktów posiadających aktualne terminy ważności.
 51. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki z próbek mikrobiologicznych żywności, wymazów mikrobiologicznych z powierzchni sprzętów kuchennych, lodówek, blatów roboczych oraz rąk personelu kuchennego, a także wyniki oceny jakości wody – 1 raz w czasie trwania umowy.
 52. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w powyżej , znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury, przy czym unieważnienie przed terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym terminie Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie posiłków, ich dystrybucję, zatrudnieni byli przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.).

 

 1. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Przewidywany termin obowiązywania umowy od 01.01.2019r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi udziału w postępowaniu, w tym dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania wpisu do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.(tj Dz. U. z 2018r., poz.1541, 1669) o bezpieczeństwie żywności i żywienia prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

5.1.2 potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj dysponowaniem.:

 1. minimum dwoma środkami transportu wraz z aktualną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.
 2. kierowcami do przewożenia posiłków posiadającego aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

 

5.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:

 1. wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę żywienia pacjentów szpitalnych, trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, na kwotę nie mniejszą niż 000 zł brutto każda.

 

 • Ocena spełniania w/w wymogów dokonana zostanie w oparciu o oświadczenie oraz informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w wymogi Wykonawca spełnił.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

6.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował Następującymi kryteriami:

1.Oferowana cena brutto – 60 %

 1. Wartość artykułów spożywczych w dziennej stawce wyżywienia jednego pacjenta – 40%

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium – cena

cena najniższa

———————————– x znaczenie kryterium 60% x 100

cena oferty ocenianej

Kryterium (O) – Wartość artykułów spożywczych (tzw. wsad do kotła) w dziennej stawce wyżywienia jednego pacjenta 40 %

Wykonawca w formularzu ofertowym składa deklarację o wysokości wartości artykułów spożywczych wyrażonych w PLN w uśrednionej dziennej stawce wyżywienia jednego pacjenta Zamawiającego. Zamawiający określa następujące wartości netto tzw. wsadu do kotła, na podstawie, których dokona porównania i oceny złożonych ofert.:

 1. a) 12 netto zł i powyżej – 40 pkt.
 2. b) 11 zł netto – 11, 99 netto – 30 pkt.
 3. c) 10 zł netto – 10,99 netto – 20pkt.
 4. d) Poniżej 10 netto zł – 0 pkt

UWAGA! Wykonawca w okresie trwania umowy na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowej kalkulacji wykazującej, że wartość „wsadu do kotła” na jednego pacjenta wynosi tyle, ile zaoferował w złożonej ofercie.

Wartość wsadu do kotła, o którym mowa powyżej będzie wyliczało się jako średnią posiłków za okres 10 następujących po sobie dni. Pierwszy dzień przedmiotowego terminu 10 dni wskazany będzie przez Zamawiającego. Potwierdzeniem kosztów „wsadu do kotła” będą kserokopie faktur zakupu danych składników „ wsadu do kotła” Wykonawcy.

 

Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana ważna oferta, która uzyska łącznie najwyższą ocenę punktową stanowiącą sumę punktów uzyskaną z kryteriów

W =C+O+D 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

7.1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro, pok. 312 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2018 roku do godziny 11.00.  . Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

7.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 roku do godziny 11.15., adres jw., sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.

7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny  wykonania zamówienia zawarte w ofertach.

7.5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże informacje dotyczące:

 • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 • ceny wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
 1. WADIUM – 54 853 ZŁ.

 

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,
w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko 

1.   Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2.   Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Chirurgii Piersi,

3.   Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Urologicznego

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

1)   Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

2)   § 4 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii (Dz.U. 2016, poz.2218), czyli ukończona specjalizacja
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki ***

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182 zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016,
Dz. U. 2016, poz 1957) tj.:

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi  wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu – dokument potwierdzający to prawo,

UWAGA !

Dokumenty wskazane powyżej muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być powiadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

UWAGA!

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

5)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6)   oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Dolnośląske Centrum Onkologii we Wroclawiu,

Plac Hirszfelda 12,

53-413 Wrocław

budynek H, pokój 302.\

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……………. (należy wpisać nazwę oddziału).”

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: kwiecień 2018 r., Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, budynek H, 3 piętro, pokój 302.

Dyrektor Szpitala

***§ 4 ust. 11: pielęgniarką oddziałową oddziału szpitala wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – tylko w przypadku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki